FBp4yEMm5dJJYDRYAmRfXYKscEnaMMq86P
Totale Spedito (FLC)Totale ricevuto (FLC)Balance (FLC)
0.000000000.007000000.00700000